ประกาศ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร

24 สิงหาคม 2564

ประกาศ

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร